แจ้งซ่อมบำรุง งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตรวจสอบสถานะ ขอรับบริการ